Administrator bezpieczeństwa informacji - ABI

Przejmujemy funkcję ABI w ramach outsourcingu zapewniając kompleksowy nadzór nad przetrzeganiem przepisów w zakresie ochrony danych osobowych w organizacji w szczególności poprzez:

Wypełnianie obowiązków ABI przewidzianych przepisami prawa
Prowadzamy cykliczne audyty bezpieczeństwa wraz z raportami pokontrolnymi. Przygotowujemy sprawozdania w zakresie ochrony danych dla GIODO. Nadzorujemy funkcjonowanie zabezpieczeń dotyczących systemów informatycznych oraz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe. Nadzorujemy proces dopuszczania osób do przetwarzania danych osobowych.

Tworzenie i nadzorowanie obiegu pełnej dokumentacji ochrony danych osobowych. 
Przygotowujemy, aktualizujemy i wdrażamy dokumentację ochrony danych osobowych. Tworzymy profesjonalne opinie prawne w zakresie ochrony danych osobowych. Przygotowujemy umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Rozpatrujemy wszelkie uwagi oraz skargi w związku z naruszeniem praw.

Cykliczne szkolenia pracowników. 
Prowadzimy szkolenia, spotkania, konferencje w zakresie ochrony danych osobowych. Podnosimy świadomość pracowników o konieczność ochrony danych osobowych.

Ochrona danych osobowych - ODO

Specjalizujmy się w ochronie danych osobowych pomagając podmiotom chronić dane osobowe oraz dostosowywać wymagania stawiane przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych do działań biznesowych każdego podmiotu.

Konsultacje w zakresie problematyki związanej z ochroną danych osobowych
Przygotowujemy rekomendacje dotyczące ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych, administracji publicznej czy jednoosobowych działalności gospodarczych. W szerokim zakresie analizujemy i doradzamy, jak

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
Prowadzimy szkolenia, spotkania, konferencje w zakresie ochrony danych osobowych. Podnosimy świadomość pracowników o konieczność ochrony danych osobowych.

Wsparcie dla ABI
Wspomagamy swoją wiedzą i doświadczeniem pracowników na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji w przedsiębiorstwach. Znajdziemy wspólnie odpowiedź na każde pytanie.

Zapewnienie ciągłości działania

Zachowanie ciągłej działalności staje się istotą wielu organizacji, niezbędną do osiągania celów biznesowych. Firmy usługowe, logistyka, producenci, outsourcerzy, telekomunikacja, informatyka, energetyka, instytucje publiczne, bankowości i finanse, a tak naprawdę każdy przedsiębiorca powinien zastanowić się nad zapewnieniem ciągłości działania.

Analiza ryzyka i zrozumienie organizacji 
Podstawa umożliwiająca zbudowanie systemu zgodnego z celami i zobowiązaniami organizacji jest poznanie jej działania. W ramach tego zadania zbiera się informacje o przedsiębiorstwie oraz realizowanych procesach. W efekcie tych działań otrzymuje się parametry odtworzenia krytycznych procesów organizacji w przypadku sytuacji kryzysowej. Na podstawie wszystkich zebranych danych należy wykonać analizę rozbieżności, której celem jest zbadanie czy założone parametry odtworzenia kluczowych procesów biznesowych oraz zasobów umożliwiających ich realizację mogą być osiągnięte.

Strategia i plan ciągłości działania 
Strategia definiuje sposób postępowania organizacji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Plan ciągłości działania to udokumentowany zbiór instrukcji opisujących sposób postępowania i działania poszczególnych komponentów struktury zarządzania kryzysowego. Podstawowymi elementami planu są: struktura zarządzania kryzysowego, zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych, procedury i instrukcje awaryjne.

Audyty bezpieczeństwa

Regularne audyty bezpieczeństwa IT minimalizują ryzyko strat finansowych i wizerunkowych. Audyt bezpieczeństwa informatycznego jest działaniem określającym faktyczne bezpieczeństwo funkcjonowania systemu informatycznego. Biorąc pod uwagę fakt, że systemy informatyczne wspierają działalność przedsiębiorstw każdej wielkości, działających we wszystkich branżach, okresowe audyty bezpieczeństwa informatycznego stają się elementem budującym skuteczną ochronę systemów informatycznych.

Testy bezpieczeństwa i ich zalety. 
Dzięki audytom bezpieczeństwa wykrywane są słabe punkty systemu. Pozwala to na wzmocnienie samego systemu i zmniejszenie ryzyka utraty danych lub dostępu do nich przez osoby nieuprawnione. Regularne sprawdzanie bezpieczeństwa danych pozwala rozpoznać potencjalne zagrożenia i usunąć je, zanim te się pojawią.

Przebieg audytu i opieka poaudytowa. 
Podczas audytów testom podlegają istniejące w organizacji systemy zabezpieczeń oraz podatność na potencjalne cyberataki i czynniki losowe. Po zakończeniu testów, analizujemy zebrane informacje, wyciągamy wnioski i proponujemy metody rozwiązania problemu. Informacje dotyczące wykrytych krytycznych podatności przekazywane są klientowi na bieżąco.

ISO 27001 - wdrożenie, szkolenia, audyty

Norma międzynarodowa standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Informacje będące w posiadaniu organizacji mają swoją realną wartość i mogą być podatne na kradzież, zniszczenie czy zafałszowanie. Wraz z rozwojem informatyki i Internetu pojawiły się także nowe zagrożenia, które mogą narazić instytucję na utratę konkurencyjności, reputacji, oraz duże straty finansowe.

Wdrożenie. 
Organizacja, która chce należycie zabezpieczyć swoje informacje powinna zastosować podejście systemowe, w ramach, którego będzie zarządzać kompleksowo posiadanymi danymi. Obecnie najlepszym rozwiązaniem jest standard System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodny z ISO/ IEC 27001 o międzynarodowym zasięgu.

Szkolenia. 
Nasze szkolenia umożliwiają zaznajomienie się z normami, poznanie zasad wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i ich audytu. Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji oraz wytycznych dotyczących stosowania zabezpieczeń.

Audyty. 
Podczas audytów wnikliwie przyglądamy się organizacji, procedurom wewnętrznym i systemom zabezpieczeń. Po zakończeniu audytu, analizujemy zebrane informacje, wyciągamy wnioski i proponujemy metody rozwiązania wykrytych niezgodności z normą.

Dla Firm
i Przedsiębiorstw

Świadczymy usługi najwyższej jakości. Tworzymy i wdrażamy nowoczesne rozwiązania, które przede wszystkim są funkcjonalne. Proponujemy szeroki wachlarz usług, dopasowując je do indywidualnych potrzeb klienta.

Poznaj ofertę

Dla Szkół
i Przedszkoli

Każda placówka edukacyjna ma swoją indywidualną infrastrukturę, sprzęt i stan IT. Potrzebna jest indywidualna diagnoza i przygotowanie planu działania, aby zoptymalizować wydatki i sprawne działanie placówki.

Poznaj ofertę

Dla Administracji Publicznej

Usługowy charakter administracji publicznej jest możliwy dzięki pełnej koncentracji na potrzebach obywatela i jego komforcie. Nasz profesjonalny zespół serwisantów dzięki swojemu doświadczeniu zrealizuje każde zadanie.

Poznaj ofertę